• 30 %
  Bao Gồm:
  Ám Tinh
  x 1000 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 99 Điểm EXP VIP
  Ám Tinh
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 27,000 đ
  Giá Bán: 19,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Hộp Tùy Chọn Huy Hiệu I
  x 1 Hộp Tùy Chọn Huy Hiệu I
  Điểm EXP VIP
  x 99 Điểm EXP VIP
  Hộp Tùy Chọn Huy Hiệu I
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 27,000 đ
  Giá Bán: 19,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  x 1 Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  Điểm EXP VIP
  x 99 Điểm EXP VIP
  Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 27,000 đ
  Giá Bán: 19,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  +10 Thẻ Tăng Sao (50%)
  x 1 +10 Thẻ Tăng Sao (50%)
  Điểm EXP VIP
  x 99 Điểm EXP VIP
  Thẻ Tăng Sao Pet +10 (50%)
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 27,000 đ
  Giá Bán: 19,000 đ
 • 25 %
  Bao Gồm:
  Kẹo Mút
  x 10000 Kẹo Mút
  Kem CoCa
  x 300 Kem CoCa
  Điểm EXP VIP
  x 299 Điểm EXP VIP
  Gói Thú Cưng 1
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 79,000 đ
  Giá Bán: 59,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Tự Chọn Mảnh Vũ Khí
  x 20 Tự Chọn Mảnh Vũ Khí
  Ám Tinh
  x 680 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Chọn Mảnh Vũ Khí (Tịch Diệt)
  100 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Đá Thần Đột Phá
  x 1 Đá Thần Đột Phá
  Vàng
  x 200000 Vàng
  Ám Tinh
  x 680 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Gói Đá Thần
  10 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Mảnh Sấm Sét
  x 60 Mảnh Sấm Sét
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Ám Tinh
  x 680 Ám Tinh
  Gói Mảnh Sấm Sét
  100 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Mảnh Pháo Phong Ấn
  x 60 Mảnh Pháo Phong Ấn
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Ám Tinh
  x 680 Ám Tinh
  Gói Mảnh Pháo Phong Ấn
  100 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  x 1 Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  Vàng
  x 200000 Vàng
  Ám Tinh
  x 680 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Gói Đá Thần Tùy Chọn
  5 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Rương Chọn Hộ Thể
  x 1 Rương Chọn Hộ Thể
  Ám Tinh
  x 680 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Gói Rương Chọn Hộ Thể
  10 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Lõi Đồng Đội
  x 1000 Lõi Đồng Đội
  Ám Tinh
  x 680 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Gói Lõi Đồng Đội
  10 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Đá Nâng Cấp Thời Trang Sơ
  x 60 Đá Nâng Cấp Thời Trang Sơ
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Gói Nâng Cấp Thời Trang (Sơ)
  10 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Kẹo Mút
  x 30000 Kẹo Mút
  Kem CoCa
  x 1000 Kem CoCa
  Điểm EXP VIP
  x 699 Điểm EXP VIP
  Gói Thú Cưng 2
  3 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 199,000 đ
  Giá Bán: 139,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Đá Nâng Cấp Thời Trung Cấp
  x 60 Đá Nâng Cấp Thời Trung Cấp
  Điểm EXP VIP
  x 699 Điểm EXP VIP
  Gói Nâng Cấp Thời Trang (Trung)
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 199,000 đ
  Giá Bán: 139,000 đ