• 30 %
  Bao Gồm:
  Ám Tinh
  x 1000 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 99 Điểm EXP VIP
  Ám Tinh
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 27,000 đ
  Giá Bán: 19,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Đá Thần Đột Phá
  x 1 Đá Thần Đột Phá
  Điểm EXP VIP
  x 99 Điểm EXP VIP
  Đá Thần Đột Phá
  1 lượt/nhân vật
  Giá Gốc: 27,000 đ
  Giá Bán: 19,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Hộp Tùy Chọn Huy Hiệu I
  x 1 Hộp Tùy Chọn Huy Hiệu I
  Điểm EXP VIP
  x 99 Điểm EXP VIP
  Hộp Tùy Chọn Huy Hiệu I
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 27,000 đ
  Giá Bán: 19,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  x 1 Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  Điểm EXP VIP
  x 99 Điểm EXP VIP
  Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 27,000 đ
  Giá Bán: 19,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Hộp Tùy Chọn Huy Hiệu II
  x 1 Hộp Tùy Chọn Huy Hiệu II
  Điểm EXP VIP
  x 99 Điểm EXP VIP
  Hộp Tùy Chọn Huy Hiệu II
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 27,000 đ
  Giá Bán: 19,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  +12 Thẻ Tăng Sao (80%)
  x 1 +12 Thẻ Tăng Sao (80%)
  Điểm EXP VIP
  x 99 Điểm EXP VIP
  +12 Thẻ Tăng Sao (80%)
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 27,000 đ
  Giá Bán: 19,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Đá Thần Đột Phá
  x 1 Đá Thần Đột Phá
  Vàng
  x 200000 Vàng
  Ám Tinh
  x 680 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Gói Đá Thần
  10 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  x 1 Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  Vàng
  x 200000 Vàng
  Ám Tinh
  x 680 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Gói Đá Thần Tùy Chọn
  5 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 29 %
  Bao Gồm:
  Đá Nâng Cấp Thời Trang Sơ
  x 60 Đá Nâng Cấp Thời Trang Sơ
  Điểm EXP VIP
  x 499 Điểm EXP VIP
  Gói Nâng Cấp Thời Trang (Sơ)
  10 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 139,000 đ
  Giá Bán: 99,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Đá Nâng Cấp Thời Trung Cấp
  x 60 Đá Nâng Cấp Thời Trung Cấp
  Điểm EXP VIP
  x 699 Điểm EXP VIP
  Gói Nâng Cấp Thời Trang (Trung)
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 199,000 đ
  Giá Bán: 139,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Đá Nâng Cấp Thời Trang Cao Cấp
  x 60 Đá Nâng Cấp Thời Trang Cao Cấp
  Điểm EXP VIP
  x 1999 Điểm EXP VIP
  Gói Nâng Cấp Thời Trang (Cao)
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 569,000 đ
  Giá Bán: 399,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Đồ Lưu Niệm Erin
  x 60 Đồ Lưu Niệm Erin
  Điểm EXP VIP
  x 3599 Điểm EXP VIP
  Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  x 1 Hộp Tùy Chọn Đá Thần
  Đá Nâng Cấp Thời Trung Cấp
  x 200 Đá Nâng Cấp Thời Trung Cấp
  Hộp Tinh Không
  x 70 Hộp Tinh Không
  Gói Tổng Hợp Đỉnh Cao
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 1,029,000 đ
  Giá Bán: 719,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Đá Thần Đột Phá
  x 30 Đá Thần Đột Phá
  Vàng
  x 2000000 Vàng
  Ám Tinh
  x 4000 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 3599 Điểm EXP VIP
  Gói Đá Thần Đỉnh Cao
  2 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 1,029,000 đ
  Giá Bán: 719,000 đ
 • 30 %
  Bao Gồm:
  Hộp Tinh Không
  x 150 Hộp Tinh Không
  Ám Tinh
  x 1500 Ám Tinh
  Điểm EXP VIP
  x 3599 Điểm EXP VIP
  Gói Hộp Tinh Không Đỉnh Cao
  1 lượt/nhân vật/tháng
  Giá Gốc: 1,029,000 đ
  Giá Bán: 719,000 đ