Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Hoạt Động Hoạt Động: Đăng Nhập Liên Tục 10 Ngày (09/02 - 29/02)

Hoạt Động: Đăng Nhập Liên Tục 10 Ngày (09/02 - 29/02)

Thời giạn sự kiện: Ngày 9 tháng 2 năm 2024 (05:00 GMT+7) đến ngày 29 tháng 2 năm 2024 (05:00 GMT+7)

Nội dung: Đăng nhập vào game hằng ngày và chọn nút Điểm Danh Giới Hạn ở góc dưới phải màn hình game

Nhớ chọn nút "Điểm Danh" để hoàn thành điểm danh hằng ngày nhé Chiến Binh

  • Ngày 1: Mảnh SSR Tùy Chọn*5, Phiếu Vũ Khí*2, Vàng*10000
  • Ngày 2: Mảnh SSR Tùy Chọn*5, Phiếu Vũ Khí*2, Vàng*10000
  • Ngày 3: Mảnh SSR Tùy Chọn*5, Phiếu Vũ Khí*2, Vàng*10000
  • Ngày 4: Mảnh SSR Tùy Chọn*5, Phiếu Vũ Khí*2, Vàng*10000
  • Ngày 5: Mảnh SSR Tùy Chọn*10, Phiếu Vũ Khí*2, Vàng*10000
  • Ngày 6: Mảnh SSR Tùy Chọn*5, Phiếu Vũ Khí*2, Vàng*10000
  • Ngày 7: Mảnh SSR Tùy Chọn*5, Phiếu Vũ Khí*2, Vàng*10000
  • Ngày 8: Mảnh SSR Tùy Chọn*5, Phiếu Vũ Khí*2, Vàng*10000
  • Ngày 9: Mảnh SSR Tùy Chọn*5, Phiếu Vũ Khí*2, Vàng*10000
  • Ngày 10: Mảnh SSR Tùy Chọn*10, Phiếu Vũ Khí*2, Vàng*10000